Uczelnia Liderów
Uczelnia Liderów
 • Liderzy 2017!

  Ogłosiliśmy wyniki VII edycji Konkursu „Uczelnia Liderów”
 • Promujemy
  najlepsze uczelnie!


  Zapoznaj się z galerią zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów
 • Poznaj nagrodzone uczelnie!

  Prezentujemy laureatów
  VII edycji Programu
  „Uczelnia Liderów”
 • Laureaci o Programie!

  Poznaj opinie wyróżnionych uczelni na temat „Uczelni Liderów”

Relacja z Gali 2016

5 lipca br. w Pałacu Staszica w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W jej trakcie certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w Programie odebrali reprezentanci 30 szkół wyższych z całej Polski. Już po raz szósty w Programie „Uczelnia Liderów” wyróżniono instytucje akademickie, które w swojej działalności kładą nacisk na kształcenie praktyczne studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wspieranie absolwentów w realizacji karier zawodowych na rynku pracy.
 

Misją Programu „Uczelnia Liderów”, który realizują wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC, jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego. -W ramach Programu certyfikujemy szkoły wyższe, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów i aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. Program "Uczelnia Liderów" odbywa się corocznie od 2011 roku – wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
W Programie „Uczelnia Liderów” szkoły wyższe klasyfikowane są w 4 kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie. Szansę na certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” mają szkoły wyższe, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość kształcenia, a ponadto: starają się budować własną ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, kształcą u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i postawy pro-innowacyjne oraz zapewniają edukację praktyczną, opartą na nowoczesnych metodach dydaktycznych.
 
-Certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywają uczelnie nowoczesne, innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój. Certyfikat to prestiż, promocja, zaufanie u kandydatów na studia, marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów, pracowników i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój – mówi Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Uczelnia Liderów”.

 Procedura przyznawania certyfikatów w ramach projektu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest ocena formalna, w toku której komisja sprawdza przede wszystkim poprawność wypełnienia ankiety oraz aspekty prawne działalności uczelni. Kluczowym etapem oceny jest etap drugi, czyli ocena merytoryczna. W jej trakcie recenzenci programu – naukowcy z udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem - analizują i oceniają działania i osiągnięcia uczelni w dziedzinie kształcenia dla rynku pracy oraz przyznają poszczególnym zgłoszeniom punkty rankingowe. Każdą uczelnię ocenia niezależnie od siebie dwoje recenzentów. Recenzent oceniający szkołę wyższą przyznaje uczestnikowi projektu od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznaje się szkołom wyższym, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Co ważne – recenzenci oceniający daną uczelnię korzystają z bardzo wielu różnych źródeł informacji o ewaluowanej szkole wyższej. Poza ankietą wypełnioną przez uczelnię, eksperci sięgają m.in. do informacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dokumentów i aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w uczelni  (statuty, regulaminy, wzory umów stosowanych przez uczelnię), informacji z instytucji nadzoru i kontroli, danych statystycznych odnoszących się m.in. do sytuacji demograficznej w otoczeniu lokalno-regionalnym uczelni, informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych szkoły, danych pozyskanych z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, informacji publicznych na temat działań uczelni w obszarze odpowiedzialności społecznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy danych z systemów informacyjnych, takich jak POL-ON, OPI, wybierzstudia.nauka.gov.pl. Dzięki takiemu modelowi certyfikacji, wynik oceny jest miarodajny i oparty na wielu źródłach informacji, także takich, na które uczelnia nie ma wpływu.

–To odróżnia nasz Program od wielu innych akredytacji czy rankingów szkół wyższych, których wyniki bywają ustalane wyłącznie na podstawie danych udostępnianych przez same uczelnie. Warto też zauważyć, że wynik naszej certyfikacji to efekt rzetelnej analizy dokonywanej przez naukowców, a nie rezultat sumowania danych przez komputerowy algorytm. Każdy z naszych ekspertów dogłębnie, szczegółowo i z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły wyższej ocenia jej potencjał i rozwiązania w obszarze edukacji praktycznej czy współpracy z rynkiem pracy. Ewaluacja instytucji akademickich w Programie „Uczelnia Liderów” oparta jest na analizie jakościowej, a nie ilościowej. Po jej zakończeniu każda uczelnia otrzymuje szczegółowy raport zawierający wnioski i rekomendacje ekspertów dokonujących oceny – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji.
 
W tym roku Gala Finałowa Programu odbyła się, po raz pierwszy, w Pałacu Staszica w Warszawie – siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Jej program otworzyło krótkie wystąpienie Grażyny Kaczmarczyk, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Po niej głos zabrali również prof. dr hab. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej oraz prof. dr hab. Piotr Wilczek z Uniwersytetu Warszawskiego.  W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie certyfikatów „Uczelnia Liderów”, jak również wyróżnień specjalnych przyznawanych szkołom wyższym ocenionym przez Komisję najwyżej w danej kategorii.
 
-Występując przed państwem na naszych galach, rokrocznie czuję ogromną satysfakcję i radość, że mogę gratulować uzyskania certyfikatu tak wielu znakomitym, wybitnym polskim uczelniom i ich rektorom – nierzadko luminarzom polskiej nauki i dydaktyki. Wielu z Państwa poddaje się certyfikacji w Programie od jego pierwszej edycji. Mamy więc możliwość porównywania tego, co Państwo czynią na rzecz edukacji praktycznej na przestrzeni lat. Obserwujemy rozwój Państwa uczelni, przyglądamy się dynamice zmian, jakie w nich zachodzą. Widzimy determinację w realizacji wyznaczonych przed laty celów dydaktycznych, ogromne zaangażowanie kadr akademickich, rozwój potencjału innowacyjnego, wzrost pozycji naukowej. Poznajemy opinie Państwa studentów, bywa że z roku na rok coraz bardziej pozytywne, wręcz entuzjastyczne. Jesteśmy świadkami Państwa sukcesów, z których wiele ma charakter międzynarodowy. I na podstawie tych obserwacji i badań, które przeprowadzają nasi eksperci, oceniający Państwa uczelnie, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością – w klubie „Uczelni Liderów:, elitarnym klubie, który tworzymy od 2011 roku, zasiadają najlepsi z najlepszych, absolutnie pierwsza liga akademicka, czego Państwu najserdeczniej gratuluję – mówiła do laureatów Grażyna Kaczmarczyk.

W tegorocznej edycji Programu „Uczelnia Liderów” po raz pierwszy przyznane zostały Złote Certyfikaty Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymały je uczelnie, które wyróżnienie „Uczelnia Liderów” odebrały już po raz szósty, a zatem uczelnie certyfikowane rokrocznie, od pierwszej edycji (2011). –Złote statuetki to dowód na to, że Państwa uczelnie od wielu lat utrzymują najwyższy poziom edukacji praktycznej, a wysokie noty wystawiane przez ekspertów to nie jednorazowy sukces, ale stała tendencja, powielana w każdej kolejnej edycji Programu „Uczelnia Liderów” – przekonywał w trakcie Gali jej prowadzący, prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
 
Uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia Liderów” zwieńczył interesujący wykład prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, wybitnego polskiego ekonomisty, Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, poświęcony współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami i roli tej współpracy w tworzeniu wartości innowacyjnej dla polskiej gospodarki.   
 
 
Zobacz więcej:
 
Laureaci Programu „Uczelnia Liderów” 2016 – kliknij!
 
Laureaci Wyróżnień Specjalnych „Primus” – kliknij!
 
Laureaci Wyróżnień Specjalnych „Aurea Praxis” – kliknij!
 
Laureaci Wyróżnień Specjalnych „Najwyższa Jakość Studiów” – kliknij!
 
Laureaci Wyróżnień Specjalnych Zarządu Fundacji – kliknij!
 
Laureaci Certyfikatów Srebrnych – kliknij!
 
Laureaci Certyfikatów Złotych – kliknij!

 
Patronat medialny